เกี่ยวกับวิทยาลัย

 ประวัติวิทยาลัย
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
 คำขวัญ
 ปรัชญา / วิสัยทัศน์
 พันธกิจ / ภารกิจหลัก
 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
 กลยุทธ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 วีดีโอคลิปแนะนำวิทยาลัยฯ
 ภาพกิจกรรมต่างๆ

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

บริการระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 ระบบสืบค้นห้องสมุด
 ระบบฐานข้อมูลบอกรับจาก (สกอ.)
 ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 ระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLis (TDC)
 ระบบ Elearning 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS - BCNN)
 ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
 ระบบ E-mail bcnn
 ระบบบริการการศึกษา
 ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-Office)   
 ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 ระบบจองรถส่วนกลาง 
 ระบบสารสนเทศด้านการเงินงบประมาณ
 ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
 พื้นที่การให้บริการ Wiless ภายในวิทยาลัยฯ 
 ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

แผนการศึกษา

 แผนการศึกษาปีการศึกษา 2557

ตารางสอบ

 ตารางสอบนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 19A และ 19B

ตารางสอน

 ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2557

ตารางสอน / ตารางสอบ

 ตารางสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล
 ตารางสอนภาคการอบรม 1/2557 

 ตารางสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล
 ตารางสอบกลางภาคการอบรมที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

แบบฟอร์ม

open / closed  แบบฟอร์มต่างๆ
open / closed  แบบฟอร์มประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
open / closed  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
open / closed  แบบสอบถามทางวิชาการ
open / closed  ตัวอย่าง มคอ.3
open / closed  Test blue print สภาการพยาบาล2554

รายชื่อนักศึกษา

 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4

ฝากข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

ลิงค์ต่างๆ         เมื่อวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ พลตรี พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ผศ.ธนาธิป ภู่ระหงษ์  

       เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี                                             

       เมื่อวันที่ 7 ถึง 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 “1st Nakhon Phanom National and International Conference in Healthcare (NPNICH)” “Promoting Cross-Cultural Excellence in Research, Education and Practice” ณ ห้องประชุม พลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ทั้งในและจากต่างประเทศมาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ เช่น
1. ธรรมศาสตราภิชาน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน
2. ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตนายกสภาการพยาบาล
4. Professor Pranee Liamputtong, PhD, Med จากมหาวิทยาลัยลา โทรบ ออสเตรเลีย
5. Associate Professor Heidi Donovan, PhD, RN จากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์ก สหรัฐอเมริกา
6. Associate Professor Elizabeth Rice, PhD, RN จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

การจัดประชุมวิชาการฯ และการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย, สวีเดน จีน ภูฐาน กัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ฮิต
วันที่ 15 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ 
อ่าน (21)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฮิต
วันที่ 07 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพอ่าน (45)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ฮิต
วันที่ 04 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ 
อ่าน (24)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ฮิต
วันที่ 03 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ อ่าน (28)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 สอบราคาจ้างซ่อมแซมแฟลตอาจารย์ ฮิต
วันที่ 02 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ อ่าน (26)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ

สายตรงคณบดี 
log in ตรวจสอบระบบ

ตารางนัดหมายคณบดี

facebook bcnn-npu

ลิงค์ดีๆตรวจสอบสุขภาพ

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย

คู่มือจรรยาบรรณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม