เกี่ยวกับวิทยาลัย

 ประวัติวิทยาลัย
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
 คำขวัญ
 ปรัชญา / วิสัยทัศน์
 พันธกิจ / ภารกิจหลัก
 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
 กลยุทธ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 วีดีโอคลิปแนะนำวิทยาลัยฯ
 ภาพกิจกรรมต่างๆ

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

บริการระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 ระบบสืบค้นห้องสมุด
 ระบบฐานข้อมูลบอกรับจาก (สกอ.)
 ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 ระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLis (TDC)
 ระบบ Elearning 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS - BCNN)
 ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
 ระบบ E-mail bcnn
 ระบบบริการการศึกษา
 ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-Office)   
 ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 ระบบจองรถส่วนกลาง 

 ระบบแจ้งพัสดุ วพบ.นพ.  ฮิต 
 ระบบสารสนเทศด้านการเงินงบประมาณ
 ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
 พื้นที่การให้บริการ Wiless ภายในวิทยาลัยฯ 
 ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

แผนการศึกษา

 แผนการศึกษาปีการศึกษา 2557

ตารางสอบ

 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 22A และ 22B
 ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21A 
 ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21B
 ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 20A
 ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 20B

ตารางสอน

 ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2557

ตารางสอน / ตารางสอบ

 ตารางสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล
 ตารางสอนภาคการอบรม 1/2557 

แบบฟอร์ม

open / closed  แบบฟอร์มต่างๆ
open / closed  แบบฟอร์มประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
open / closed  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
open / closed  แบบสอบถามทางวิชาการ
open / closed  ตัวอย่าง มคอ.3
open / closed  Test blue print สภาการพยาบาล2554

รายชื่อนักศึกษา

 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต update 11/12/2557
 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5

ฝากข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

ลิงค์ต่างๆ


                 เมื่อวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ วิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมบริการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน


โครงการ "Academic Contest Project"

  

              วันที่ 2 มีนาคม 2558 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดโครงการ "Academic Contest Project" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 19 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม            วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ขออนุญาตเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประช... ฮิต
วันที่ 16 ก.พ. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ขออนุญาตเรียนเชิญพนักงานมหาวิท...
อ่าน (27)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนครพนม ฮิต
วันที่ 23 ม.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลั...
อ่าน (78)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป... ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเป...
อ่าน (133)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เลื่อนวันเลือกตั้ง และแจ้งหลักเกณฑ์การเลือกตั้งผู้แ... ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ เลื่อนวันเลือกตั้ง ...
อ่าน (64)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ให้มีการเลือกตั้ง กำหนดวัน เวลาสถานที่ ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ให้มีการเลือกตั้ง กำ...
อ่าน (36)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 คำชี้แจงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสมัครสอบความรู้เพ... ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

 คำชี้แจงและแนวปฏ...

อ่าน (43)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

 ข้อมูลเกี่ยวกับก...

อ่าน (40)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 แจ้งการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. ฮิต
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

อ่าน (45)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ... ฮิต
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
อ่าน (43)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย ฮิต
วันที่ 16 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอา...
อ่าน (41)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรั...
วันที่ 03 มี.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ...
อ่าน (12)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือ...
วันที่ 03 มี.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีส...
อ่าน (13)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 สอบราคาซื้อครุภัณฑืสำนักงานเครื่องปรับอากาศ ฮิต
วันที่ 19 ก.พ. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ สอบราคาซื้อครุภัณฑืสำนักงานเครื่องปรับอากาศ ...
อ่าน (63)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ตาราง ปปช.07 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา... ฮิต
วันที่ 18 ก.พ. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ตาราง ปปช.07 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร...
อ่าน (23)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ฮิต
วันที่ 29 ม.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากา...
อ่าน (33)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด


ผศ.ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ

สายตรงคณบดี 
log in ตรวจสอบระบบ

ตารางนัดหมายคณบดี

โครงสร้างการบริหาร

ยังไม่มีข้อมูล

facebook bcnn-npu

ลิงค์ดีๆตรวจสอบสุขภาพ

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย

คู่มือจรรยาบรรณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม