• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เกี่ยวกับวิทยาลัย

   ประวัติวิทยาลัย
   ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
   คำขวัญ
   ปรัชญา / วิสัยทัศน์
   พันธกิจ / วัตถุประสงค์
   อัตลักษณ์
   เอกลักษณ์
   เป้าประสงค์ / นโยบาย
   กลยุทธ์วิทยาลัยฯ
   ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
   ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
   โครงสร้างการบริหารงาน 
   ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
   แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
   วีดีโอคลิปแนะนำวิทยาลัยฯ
   ภาพกิจกรรมต่างๆ

  ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

   ฝ่ายบริหาร
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
   ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
   กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
   กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
   กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
   กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
   กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย

  บริการระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ

   ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย วพบ.นพ. 
   ระบบริหารงานวิจัย ม.นพ. ฮิต 
   ระบบสืบค้นห้องสมุด
   ระบบฐานข้อมูลบอกรับจาก (สกอ.)
   ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
   ระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLis (TDC)
   ระบบ Elearning 
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS - BCNN)
   ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
   ระบบ E-mail bcnn
   ระบบบริการการศึกษา
   ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-Office)   
   ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
   ระบบจองรถส่วนกลาง 
   ระบบคลังวัสดุภัณฑ์ ฮิต
   ระบบควบคุมทรัพย์สิน ฮิต  
   ระบบแจ้งพัสดุ วพบ.นพ.  ฮิต 
   ระบบสารสนเทศด้านการเงินงบประมาณ

   ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
   พื้นที่การให้บริการ Wiless ภายในวิทยาลัยฯ 
   ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

  แบบฟอร์ม

  open / closed  แบบฟอร์มต่างๆ
  open / closed  แบบฟอร์มประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  open / closed  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
  open / closed  แบบสอบถามทางวิชาการ
  open / closed  ตัวอย่าง มคอ.3
  open / closed  Test blue print สภาการพยาบาล2554

  ตรวจสอบสุขภาพ

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย

  ฝากข้อความ


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

  ลิงค์ต่างๆ


                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวี เหล่าน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558" จากการประชุมวิชาการ..การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาพยาบาลศาสตร์ สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 จัดโดย ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา   

           วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมได้จัดโครงการอบรม กฎระเบียบการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุมาลี ศรีแก่น นักวิชาการคลังปฏิบัติการ บรรยายในหัวข้อ เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง และคุณกนกกร เอี่ยมเพชร์ นักวิชาการคลังชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ ณ ประชุมฟ้าทอตะวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 รุ่นที่ 23 และผู้ปกครองที่นำนักศึกษามารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งการรายงานตัวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยฯ ได้ให้โอวาทชี้แนะแนวทางในการเรียนการดำเนินชีวิตในวิทยาลัยฯ ของนักศึกษา แนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ และ อ.ยุวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา


  ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   ขออนุญาตเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประช... ฮิต
  วันที่ 16 ก.พ. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ ขออนุญาตเรียนเชิญพนักงานมหาวิท...
  อ่าน (154)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนครพนม ฮิต
  วันที่ 23 ม.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลั...
  อ่าน (227)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป... ฮิต
  วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเป...
  อ่าน (285)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   เลื่อนวันเลือกตั้ง และแจ้งหลักเกณฑ์การเลือกตั้งผู้แ... ฮิต
  วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ เลื่อนวันเลือกตั้ง ...
  อ่าน (196)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   ให้มีการเลือกตั้ง กำหนดวัน เวลาสถานที่ ฮิต
  วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ ให้มีการเลือกตั้ง กำ...
  อ่าน (151)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  RSS Feed
  อ่านข่าวในหมวดนี้
   คำชี้แจงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสมัครสอบความรู้เพ... ฮิต
  วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ

   คำชี้แจงและแนวปฏ...

  อ่าน (173)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ฮิต
  วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ

   ข้อมูลเกี่ยวกับก...

  อ่าน (167)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   แจ้งการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. ฮิต
  วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ

  อ่าน (165)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ... ฮิต
  วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ
  อ่าน (163)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   เชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย ฮิต
  วันที่ 16 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพเชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอา...
  อ่าน (161)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  RSS Feed
  อ่านข่าวในหมวดนี้
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2
  วันที่ 13 ก.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2 ที...
  อ่าน (9)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
  วันที่ 10 ก.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ที่วิทยาลัยพ...
  อ่าน (17)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพ... ฮิต
  วันที่ 19 พ.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแ...
  อ่าน (82)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลื... ฮิต
  วันที่ 19 พ.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รั...
  อ่าน (62)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
   สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ฮิต
  วันที่ 06 พ.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
  คลิกแสดงรูปภาพ สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้...
  อ่าน (91)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  RSS Feed
  อ่านข่าวในหมวดนี้
  อ่านข่าวทุกหมวด


  ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร
  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ

  สายตรงคณบดี 
  log in ตรวจสอบระบบ

  ตารางนัดหมายคณบดี

  facebook bcnn-npu

  ลิงค์ดีๆ  งานประกันคุณภาพการศึกษา

  คู่มือจรรยาบรรณ

  สมุนไพรดอทคอม สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย